Postup práce

Postup práce

Postup práce při návrhu soukromých ploch

Postup práce v rámci návrhu soukromých ploch záleží vždy na dohodě s majiteli, obvykle je však prvním krokem úvaha majitele o funkcích, které zahrada má plnit. Je to velmi důležité, neboť ztvárnění prostoru je vždy přímo odvislé od funkce. Dalším krokem je shromáždění dostupných podkladů o řešeném území včetně okolních objektů. Konkrétně se jedná o zaměření hranic, popřípadě výškopisu pozemku nebo alespoň snímek z katastrální mapy a projektová dokumentace objektů stojících v řešeném území. Následným krokem je samozřejmě osobní návštěva a posléze vypracování řešení ve formě 3D vizualizace. Po zapracování připomínek se koncept rozpracovává do stupně prováděcího projektu. Při realizaci stavebních i vegetačních úprav je možné a žádoucí sjednat s projektantem autorský dozor.

Postup práce při návrzích pro projekční kanceláře

Při návrzích nebo průzkumových pracích pro projekční kanceláře je vždy postup přizpůsoben požadovanému stupni projektové dokumentace, formě předání, která je konkrétně dohodnuta s hlavním projektantem a projektanty ostatních stavebních objektů se snahou maximálně vyhovět časovým i technickým požadavkům. Vzhledem k rozsahu námi nabízené činnosti jsou zákazníky jak projekční architektonické kanceláře, tak také inženýrské kanceláře zabývající se projekcí pozemních komunikací.

Návrhy zahrad rodinných domů a okolí obytných souborů

Obytné zahrady u rodinných domů a okolí obytných souborů rodinného typu, umožňují svým vhodným řešením a funkcemi rozšířit vlastní obytný prostor o plochy zabezpečující, jak fyzické, tak duševní potřeby člověka. Zahrada tak vytváří logické pokračování a rozšíření obytného prostoru.

Při řešení formy rodinných zahrad je vždy kladen důraz na charakter stavby, specifika prostředí a konkrétní požadavky investora, které se dle možnosti promítají do konečného návrhu.

Klíčovou fází řešení celkové koncepce zahrady je modelace navrhovaných úprav ve 3D vizualizaci. Jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhované koncepci, při které jsou velmi žádoucí aktivní vstupy budoucích uživatelů prostoru. Při vytváření zahrady se tak budoucí uživatel stává spolutvůrcem celkového řešení. Podobně aktivní přístup je vyžadován rovněž při vytváření tzv. osazovacího plánu, tedy souhrnu informací o druhu, typu a počtu navrhovaného rostlinného materiálu.

Kompletní návrh zahrad rodinných domů a okolí obytných souborů obsahuje:

 • 3D vizualizace - klíčová fáze řešení celkové koncepce zahrady, jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhovaném prostoru
 • Vytyčovací plán - je souhrnem údajů umožňujících přenesení navrhované situace do skutečnosti, tedy její vytyčení
 • Osazovací plán - je souborem údajů o počtu, druhu charakteru a konkrétním umístění rostlinného materiálu v řešeném objektu
 • Detaily - je souborem výkresů zachycujících části návrhu vyžadující pro nejasnost z předchozích částí výkresové dokumentace detailní rozpracování
 • Průvodní zpráva - umožňuje zpřesnění a doplnění informací, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace

Návrhy řešení veřejných, obchodních a firemních ploch

Podobně jako u řešení zahrad rodinných domů, mohou veřejné, obchodní i firemní prostory svým uspořádáním s ohledem na konkrétní funkci objektu, zabezpečit fyzické i duševní potřeby uživatelů a zároveň vytvořit nebo rozšířit dimenze poskytovaných služeb a funkcí.

Návrhy jsou zpracovávány do různých stupňů projektové dokumentace podle aktuálních potřeb investora nebo projekční kanceláře. Konkrétně se jedná o zpracování projektové dokumentace pro územní i stavební řízení s možností zapracovávání průběžných připomínek všech dotčených stran a dále projekty pro výběr zhotovitele nebo realizační projektovou dokumentaci. Návrhy mohou být dodány v digitální formě. Klíčovou fází řešení celkové koncepce prostorů je modelace navrhovaných úprav ve 3D vizualizaci. Jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhované koncepci.

Výkresové části návrhů:

 • 3D vizualizace - klíčová fáze řešení celkové koncepce, jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhovaném prostoru
  Vytyčovací a osazovací plán - je souhrnem údajů umožňujících přenesení navrhované situace do skutečnosti, tedy její vytyčení a souborem údajů o počtu, druhu a konkrétním umístění rostlinného materiálu v řešeném objektu
 • Detaily - jsou souborem výkresů zachycujících části návrhu vyžadující pro nejasnost z předchozích částí výkresové dokumentace detailní rozpracování
 • Průvodní zpráva - umožňuje zpřesnění a doplnění informací, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace

Návrhy ozelenění komunikací, vodních ploch, toků a rekreačních areálů

Plochy určené k ozelenění komunikací, vodních ploch, toků a rekreačních areálů se stávají po realizaci záměru segmentem podporujícím a dotvářejícím charakteristický krajinný ráz, což je klíčovou funkcí tohoto typu vegetačních úprav. Dalšími neméně důležitými funkcemi je stabilizace svahů, dotváření územního systém ekologické stability (USES), podpora retenční schopnosti krajiny a přirozené skladby dřevin. Při návrzích tohoto typu vegetačních prvků je vždy přihlédnuto ke kulturnímu dědictví lokality, aktuálním klimatickým, pedologickým a hydrologickým podmínkám.

Výkresové části návrhů:

 • vizualizace – jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhovaném vegetačním prvku, v daném případě jde zejména o vkreslování navrhovaných úprav do fotodokumentace stávajícího stavu
 • Vytyčovací a osazovací plán - je souhrnem údajů umožňujících přenesení navrhované situace do skutečnosti, tedy její vytyčení a souborem údajů o počtu, druhu a konkrétním umístění rostlinného materiálu v řešeném území
 • Detaily - jsou souborem výkresů zachycujících části návrhu vyžadující pro nejasnost z předchozích částí výkresové dokumentace detailní rozpracování
 • Průvodní zpráva - umožňuje zpřesnění a doplnění informací, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace

Návrhy izolační zeleně výrobních i nevýrobních objektů

Funkcí tohoto typu vegetačních úprav je eliminace negativních estetických vjemů výrobních i nevýrobních objektů v krajině a zamezení šíření prachu nebo hluku do okolí. S rozšiřujícími se průmyslovými zónami, stavbou solárních elektráren na zemědělské půdě a výstavbou obrovských skladovacích prostorů je tento typ vegetačních úprav velmi potřebný a zatím bohužel zanedbávaný.

Výkresové části návrhů:

 • vizualizace – jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhovaném vegetačním prvku, v daném případě jde zejména o vkreslování navrhovaných úprav do fotodokumentace stávajícího stavu
 • Vytyčovací a osazovací plán - je souhrnem údajů umožňujících přenesení navrhované situace do skutečnosti, tedy její vytyčení a souborem údajů o počtu, druhu a konkrétním umístění rostlinného materiálu v řešeném území
 • Detaily - jsou souborem výkresů zachycujících části návrhu vyžadující pro nejasnost z předchozích částí výkresové dokumentace detailní rozpracování
 • Průvodní zpráva - umožňuje zpřesnění a doplnění informací, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace

Návrhy krajinářských úprav regionálního rozsahu, lesoparků

Činnost zahrnuje návrhy konceptů větších krajinných celků s přihlédnutím ke kulturnímu dědictví, podpoře tradičních hodnot lokality, aktuálním klimatickým, biologickým, pedologickým a hydrologickým podmínkám.

Výkresové části návrhů:

Vychází se vždy z požadavku investora, charakteru konkrétních podmínek a typu řešeného prvku.

Zpracování konceptů výsadeb obcí, generely zeleně

Činnost zahrnuje návrhy konceptů výsadeb malých obcí s přihlédnutím ke kulturnímu dědictví, podpoře tradičních hodnot, aktuálním klimatickým, biologickým, pedologickým a hydrologickým podmínkám. U menších sídelních útvarů je možné koncept dopracovat do stupně realizační projektové dokumentace. U větších sídelních útvarů je prostředkem konceptu vegetačních úprav generel zeleně. Jedná se o souhrn základních pravidel a regulativ území sloužící jako podklad pro územní plán a jako dlouhodobě použitelný materiál, který shrnuje základní údaje pro další projektovou a realizační činnost v oblasti vegetačních úprav.

Výkresové části návrhů:

Vychází se z požadavku investora, charakteru konkrétních podmínek a typu řešeného území.

Zpracování dendrologických průzkumů, oceňování dřevin

V rámci zpracování dendrologického průzkumu (inventarizace dřevin) jsou dřeviny přesně situovány v dané ploše, je určena jejich druhová příslušnost, zhodnocen zdravotní i estetický stav a navržen soubor opatření k dalšímu vývoji inventarizované plochy. Dle potřeb může být soubor hodnocených kritérií libovolně rozšířen tak, aby v případě např. historických objektů byla poskytnuta odpovídající výpovědní hodnota vzhledem k původním záměrům tvůrců. V případě nutnosti odstranění dřevin a to z jakéhokoli důvodu, je součástí i cena jednotlivých exemplářů stanovena na základě ekologické hodnoty, jejíž vyčíslení slouží jako podklad k určení rozsahu finančního nebo hmotného vyrovnání např. formou náhradní výsadeb. Ceny jsou stanoveny dle metodiky ČUOP PRAHA nebo AOPK ČR. Dendrologický průzkum a ocenění dřevin slouží jako podklad k udělení povolení kácení.

Autorský dozor

Dle požadavku investora a charakteru realizace návrhů je možné poskytnout autorský dozor v objemu odpovídajícímu náročnosti dané stavby a konkrétním potřebám investora a realizátora. Z praxe vyplývá, že je autorský dozor velmi důležitou a potřebnou formou pokračování spolupráce směrem k úspěšné realizaci návrhu.

Postup práce při návrhu soukromých ploch

Postup práce v rámci návrhu soukromých ploch záleží vždy na dohodě s majiteli, obvykle je však prvním krokem úvaha majitele o funkcích, které zahrada má plnit. Je to velmi důležité, neboť ztvárnění prostoru je vždy přímo odvislé od funkce. Dalším krokem je shromáždění dostupných podkladů o řešeném území včetně okolních objektů. Konkrétně se jedná o zaměření hranic, popřípadě výškopisu pozemku nebo alespoň snímek z katastrální mapy a projektová dokumentace objektů stojících v řešeném území. Následným krokem je samozřejmě osobní návštěva a posléze vypracování řešení ve formě 3D vizualizace. Po zapracování připomínek se koncept rozpracovává do stupně prováděcího projektu. Při realizaci stavebních i vegetačních úprav je možné a žádoucí sjednat s projektantem autorský dozor.

Postup práce při návrzích pro projekční kanceláře

Při návrzích nebo průzkumových pracích pro projekční kanceláře je vždy postup přizpůsoben požadovanému stupni projektové dokumentace, formě předání, která je konkrétně dohodnuta s hlavním projektantem a projektanty ostatních stavebních objektů se snahou maximálně vyhovět časovým i technickým požadavkům. Vzhledem k rozsahu námi nabízené činnosti jsou zákazníky jak projekční architektonické kanceláře, tak také inženýrské kanceláře zabývající se projekcí pozemních komunikací.